Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługa http://blog.wirtualnemedia.pl/ świadczona jest WirtualneMedia.pl — należy przez to rozumieć Wirtualnemedia.pl, ul. Dąbrowszczaków 24A / 95, 80-365 Gdańsk, NIP 583-259-01-50,
 2. Świadczenie Usługi blog.wirtualnemedia.pl/ odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi blog.wirtualnemedia.pl/ Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi blog.wirtualnemedia.pl/, posiadająca Konto w Serwisie i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga.
 4. Usługa blog.wirtualnemedia.pl/, Usługa – usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez WirtualneMedia, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych ( blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu
 5. Serwis blog.wirtualnemedia.pl/, Serwis – przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.
 6. Materiały – wszelkie materiały – teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) – publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi blog.wirtualnemedia.pl/

III. USŁUGA

 1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Usługi blog.wirtualnemedia.pl/ są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można założyć dowolną ilość blogów.
 2. Założenie Konta i korzystanie z Usługi blog.wirtualnemedia.pl/ jest całkowicie bezpłatne.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.
 4. Użytkownik udziela Wirtualnemedia.pl zgody na wykorzystywanie blogów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi.
 5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,
  4. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu blog.wirtualnemedia.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
  5. nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
  6. niezakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
 8. Wirtualnemedia.pl nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego bloga,
  2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez Wirtualnemedia.pl (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  3. udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
 9. Wirtualnemedia.pl zastrzegają sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Serwisu blog.wirtualnemedia.pl/ bez uprzedniego powiadomienia,
  2. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach Serwisu blog.wirtualnemedia.pl/,
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika na stronach Serwisu blog.wirtualnemedia.pl/.
 10. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub swojego bloga.
 11. Wiarygodność treści blogów w Serwisie blog.wirtualnemedia.pl oraz same blogi nie są kontrolowane przez Wirtualnemedia.pl. Wirtualnemedia.pl zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez Użytkowników.
 12. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie blog.wirtualnemedia.pl/, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 13. Wirtualnemedia.pl zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich blogach poprzez umieszczanie ich w portalu Wirtualnemedia.pl
 14. Zapis pkt. 13 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Wirtualnemedia.pl przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 13 na wymienionych tam polach eksploatacji.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować notkę w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Usługi blog.wirtualnemedia.pl/, że w blogu nie pojawiły się nowe notki, Wirtualnemedia.pl ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięta Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do opublikowania notki i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.
 2. Użytkownik umieszczając Materiały w blogu oświadcza, iż:
  1. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  2. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
 3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.
 4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Wirtualnemedia.pl ma prawo do zablokowania bloga w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI Wirtualnemedia.pl

 1. Wirtualnemedia.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania treści blogów w portalu Wirtualnemedia.pl – zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści z blogów do wymogów Serwisu blog.wirtualnemedia.pl/.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych Użytkowników lub Wirtualnemedia.pl, Wirtualnemedia.pl może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika. Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu bloga lub Konta nie zobowiązuje Wirtualnemedia.pl do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych blogów.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wirtualnemedia.pl informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności Wirtualnemedia.pl dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.wirtualnemedia.pl/polityka-cookies.html.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;
  5. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

VII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres admin@wirtualnemedia.pl.pl lub listownie na adres: Wirtualnemedia.pl, ul. Dąbrowszczaków 24A / 95, 80-365 Gdańsk.
 3. Wirtualnemedia.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Wirtualnemedia.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Wirtualnemedia.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Wirtualnemedia.pl ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta..
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wirtualnemedia.pl, ul. Dąbrowszczaków 24A / 95, 80-365 Gdańsk.
 3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Wirtualnemedia.pl w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Wirtualnemedia.pl, ul. Dąbrowszczaków 24A / 95, 80-365 Gdańsk.
 5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Wirtualnemedia.pl danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Usługi blog.wirtualnemedia.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Wirtualnemedia.pl szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: admin@wirtualnemedia.pl
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: admin@wirtualnemedia.pl

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Wirtualnemedia.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://blog.wirtualnemedia.pl.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie blog.wirtualnemedia.pl pod adresem http://blog.wirtualnemedia.pl/regulamin z odpowiednim, co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.