Macierzyństwo a Przymus ekonomiczny


sobota 06/04/2013
95

Myśl konserwatywna dąży do wprowadzenia, jako rozwiązania przejściowego: trzyletniego urlopu macierzyńskiego z gwarancją ponownego zatrudnienia.

Poparcie dla Apelu Dla Rodziny, jakiego – bezwarunkowo – udzieliła Myśl konserwatywna, nie oznacza akceptacji jego „części uzupełniającej”, jaką stanowi „postulat stworzenia Narodowego Planu Polityki Rodzinnej”.

Po pierwsze, Myśl konserwatywną – będącą nurtem filozoficznym, opartym na etyce Cywilizacji Łacińskiej – „aż skręca” na widok słowa „postulat stworzenia”, używanego w odniesieniu do Bytów osobowych (Istota ludzka).

Domena Stworzenia jest dostępna tylko Bytowi Najwyższemu, zwanemu Tym, Który Jest, lub – ewentualnie -  Wszechmogącemu.

Domeną Istot ludzkich, może być – co najwyżej – utworzenie, powołanie, a najlepiej – w omawianym przypadku –skodyfikowanie na Sejmie Walnym (który należy dopiero wyłonić, po odsunięciu „systemu przywiślańskiego) obecnych w etyce Cywilizacji Łacińskiej regulacji prawnych i moralnych, odnośnie – podstawowej komórki Organizmu państwowego, – jakim jest Rodzina.

Po drugie, Myśl konserwatywna uważa za bezsensowne kierowanie jakichkolwiek apeli, petycji, uwag, próśb, czy wręcz błagań i napomnień do władz „demokratycznego państwa prawa”, które utrzymują się z 80% grabieży dochodów Obywateli. Nawet jeżeliby „posłuchali” to podniosą podatek do 90% i go „skonsumują”. I wszystkim, „będzie dobrze” – oczywiście…

Po trzecie, Myśl konserwatywna nie przewiduje wsparcia dla żadnej – nawet najbardziej szlachetnej – idei rozdawnictwa, przez pasożytujących „rozdawczy”, żadnych, a zwłaszcza już przymusowych danin, zagrabionych Obywatelom, ani też utrzymywania setek tysięcy urzędników (obecnie około 700.000) „reprezentujących” Władzę wykonawczą.

Tym bardziej, Myśl konserwatywna nie wyraża Swojego przyzwolenia na istnienie żadnych „organizacji pozarządowych” (obecnie około 85.000), czym pachnie Jej: „postulat stworzenia Narodowego Planu Polityki Rodzinnej”.

Myśl konserwatywna, formułuje stanowcze: Nie, dla tworzenia nowych struktur biurokratycznych, jednocześnie przedstawiając własne sugestie, oparte o etykę Cywilizacji Łacińskiej.

Postulat wyłonienia Sejmu Walnego, wcielającego systemowe rozwiązania Pro-Rodzinne, zgodnie z Katolicka Nauką Społeczną, kierowany jest przez Myśl konserwatywną zwłaszcza w kierunku nowopowstających Ruchów Narodowych tak, aby w Swoich programach posiadały postulaty organiczne, a nie tylko protest przeciwko przestępstwom „systemu pojałtańskiego”, rozsiadłego na Ziemiach zrabowanych Rzeczypospolitej.

Poniższy szkic, jest zaledwie jednym w wielu i nie wyczerpuje całości tego, tak rozległego tematu, stanowiąc – co jest zaledwie sugestią Autora – zaczyn do dalszych przemyśleń politycznych ugrupowań, stawiających Rodzinę i Jej Prawa, na czele swoich postulatów programowych.

***

Zadaniem Myśli konserwatywnej – poszukującej przyszłych rozwiązań ustrojowych, z uwagi na widoczną zapaść państwa prawa - jest taki wpływ na kształtowanie Prawa wyłonionego, aby wspomagało ono tworzenie alternatyw eliminujących przymus ekonomiczny, jako kryterium doboru miejsca, czasu i okoliczności, kiedy to Kobieta w Małżeństwie przemienia się w Matkę, a sakramentalny związek dwojga indywidualnych Osób ludzkich Płci odmiennej, staje się pełnoprawną cywili­zacyjnie Rodziną.

Przymus ekonomiczny jest zjawiskiem szcze­gólnie potępianym przez Konserwatyzm etyczny, z uwagi na jego ograniczanie Wolności wyboru przez Osobę ludzką, co w sytuacji Kobiety i przyszłej Matki, egzystującej w warunkach regulacji państwa prawa, przekłada się niejednokrotnie nie tylko na paniczny lęk przed ekonomicznymi następstwami Stanu Błogosławionego, ale doprowadza do sprzecz­nych z etyką Cywili­zacji Łacińskiej de­cyzji popychających do Mordu na Niena­rodzonym, albo po­rzuceniem – często ze skutkiem śmiertel­nym  – noworodka; oddaniu Dziecka w ręce Osób trzecich, lub – co gorsza pod opiekę państwa.

Jednocześnie, a co wynika z powyższego, Konserwatyzm etyczny wspiera kształtowanie Prawa w kierunku wyłaniania regulacji stojących na straży Życia od momentu Jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci, a w kwestii za­płodnienia In vitro, przejmuje zdanie w tej sprawie od Katolickiej Nauki Społecznej.

Sformułowanie „stanie na straży”, nie oznacza dla Myśli konserwatywnej penalizacji powyżej opisa­nych zachowań i zjawisk, lecz wytworzenie systemo­wej alternatywy, np. w postaci kompleksowych zmian dotychczasowych regulacji mechanizmów rynkowych, przynoszących poprawę warunków ekonomicznych Obywateli, a także wskazywanie wzorców moralnych.

Zmiany te, konieczne – zdaniem Konserwaty­zmu etycznego – do dalszego rozwoju na ziemiach Rzeczypospolitej, uzyskać można poprzez uwolnienie Obywateli od ciężaru utrzy­mywania państwa prawa i podobnych do niego ustrojów totalnych, opierających się na grabieży pod przymusem podatkowym.

Dalej formułując zagadnienia związane z Macierzyństwem, Myśl konserwatywna opowiada się za rozwiązaniami wykluczającymi moż­liwość aborcji - którą nazywa jej imieniem własnym, czyli Mordem na Nienarodzonym, - eutanazji – którą nazywa jej imieniem własnym, czyli Mordem na Nie­dołężnym – oraz wszelkich form eugeniki, do których zalicza nie tylko procedury In vitro, ale także wszelką manipulację genetyczną na zarodkach Człowieka.

Stając po stronie Rodziny i w niej Wychowa­nia, Myśl konserwatywna wspiera kształtowanie Prawa wyłonionego w kierunku likwidacji wszelkich „przechowalni” dzieci, typu żłobków i przedszkoli, przychylając się i sugerując jednocześnie regulacje, pozwalające Matkom, które z własnej Woli wybrały pracę zarobkową, na minimum trzyletni, pełnopłatny urlop macierzyński z gwarancją ponownego zatrud­nienia, na stanowisku co najmniej równorzędnym, ze zindeksowanym wynagrodzeniem.

Formę finansowania tych urlopów, konserwa­tyzm pozostawia gestii Ciał Przedstawicielskich, na których terytorium działania kwestia ta występuje, samemu sugerując wyłanianie Prawa umożliwiającego alternatywę, pomiędzy dobrowolnym ubezpieczeniem w prywatnych zrzeszeniach Osób, wyrażających Wolną wolę opłacania składek pokrywających przy­szłe koszty opieki nad Macierzyństwem, a korzystaniem z działalności Dobroczynnej, która jest jednym z etycznych wymo­gów w Cywilizacji Łacińskiej.

Jednocześnie, Myśl konserwatywna kategorycz­nie oświadcza się przeciwko interwencjo­nizmowi państwowemu w życie Rodziny, polegają­cemu na wprowadzania jakichkolwiek subwencji, w rodzaju „becikowego” tudzież „ulg”, wytwarzających i wspierających mechanizmy zależności oraz osłabia­jących własną inicjatywę Obywateli, jako wysoce nieetyczne i nie leżące w gestii państwa, które nie może być dystrybutorem Dóbr zabranych Obywatelom.

Do wymienionych powyżej kategorii interwencjonizmu, Myśl konserwatywna zalicza także „Narodowe Plany Polityki Rodzinne” oraz inne, socjalistyczne pomysły redystrybucyjne…

Najlepszą, cywilizacyjnie „metodą polityki rodzinnej” jest pozostawienie Jej w spokoju od interwencji państwa i uwolnienie od grabieży podatkowej, pozostawiając decyzje finansowe w Jej rękach, a przypadki skrajne rozwiązywać drogą wyłonienia struktur przy Samorządach oraz Dobroczynności.

Jako przerywnik, przedstawiam Lascia ch’io pianga, Jerzego Fryderyka Haendel, w wykonaniu Cecili Bartoli (mezzo-sopran koloraturowy). Pieśń tę można zadedykować uwolnieniu Rodziny od przymusu i grabieży „państwa prawa”.

***

Macierzyństwo. 

Zadaniem Myśli konserwatywnej, jest taki wpływ na kształtowanie Prawa wyłonionego, aby wspomagało ono tworzenie alternatyw eliminujących przymus ekonomiczny, jako kryterium doboru miejsca, czasu i okoliczności, kiedy to Kobieta w Małżeństwie przemienia się w Matkę, a sakramentalny związek dwojga indywidualnych Osób ludzkich Płci odmiennej, staje się pełnoprawną cywili­zacyjnie Rodziną.

Przymus ekonomiczny jest zjawiskiem szcze­gólnie potępianym przez Konserwatyzm etyczny, z uwagi na jego ograniczanie Wolności wyboru przez Osobę ludzką, co w sytuacji Kobiety i przyszłej Matki, egzystującej w warunkach regulacji państwa prawa, przekłada się niejednokrotnie nie tylko na paniczny lęk przed ekonomicznymi następstwami Stanu Błogosławionego, ale doprowadza do sprzecz­nych z etyką Cywili­zacji Łacińskiej de­cyzji popychających do Mordu na Niena­rodzonym, albo po­rzuceniem – często ze skutkiem śmiertel­nym  – noworodka; oddaniu Dziecka w ręce Osób trzecich, lub – co gorsza pod opiekę państwa.

Jednocześnie, a co wynika z powyższego, Konserwatyzm etyczny wspiera kształtowanie Prawa w kierunku wyłaniania regulacji stojących na straży Życia od momentu Jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci, a w kwestii za­płodnienia In vitro, przejmuje zdanie w tej sprawie od Katolickiej Nauki Społecznej.

Sformułowanie „stanie na straży”, nie oznacza dla Myśli konserwatywnej penalizacji powyżej opisa­nych zachowań i zjawisk, lecz wytworzenie systemo­wej alternatywy, w postaci kompleksowych zmian dotychczasowych regulacji mechanizmów rynkowych, przynoszących poprawę warunków ekonomicznych Obywateli, a także wskazywanie wzorców moralnych.

Zmiany te, konieczne – zdaniem Konserwaty­zmu etycznego – do dalszego rozwoju na ziemiach Rzeczypospolitej, uzyskać można – poprzez opisane w części III – uwolnienie Obywateli od ciężaru utrzy­mywania państwa prawa i podobnych do niego ustrojów totalnych, opierających się na grabieży pod przymusem podatkowym.

Dalej formułując zagadnienia związane z Macierzyństwem, Myśl konserwatywna opowiada się za rozwiązaniami wykluczającymi moż­liwość aborcji – którą nazywa jej imieniem własnym, czyli Mordem na Nienarodzonym, – eutanazji – którą nazywa jej imieniem własnym, czyli Mordem na Nie­dołężnym – oraz wszelkich form eugeniki, do których zalicza nie tylko procedury In vitro, ale także wszelką manipulację genetyczną na zarodkach Człowieka.

Stając po stronie Rodziny i w niej Wychowa­nia, Myśl konserwatywna wspiera kształtowanie Prawa wyłonionego w kierunku likwidacji wszelkich „przechowalni” dzieci, typu żłobków i przedszkoli, – (których rola w polityce państwa prawa została opisana w cyklu „Edukacja”), – przychylając się i sugerując jednocześnie regulacje, pozwalające Matkom, które z własnej Woli wybrały pracę zarobkową, na minimum trzyletni, pełnopłatny urlop macierzyński z gwarancją ponownego zatrud­nienia, na stanowisku co najmniej równorzędnym.

Formę finansowania tych urlopów, konserwa­tyzm pozostawia gestii Ciał Przedstawicielskich, na których terytorium działania kwestia ta występuje, samemu sugerując wyłanianie Prawa umożliwiającego alternatywę, pomiędzy dobrowolnym ubezpieczeniem w prywatnych zrzeszeniach Osób, wyrażających Wolną wolę opłacania składek pokrywających przy­szłe koszty opieki nad Macierzyństwem, a korzystaniem z działalności Dobroczynnej, która jest jednym z etycznych wymo­gów w Cywilizacji Łacińskiej.

Jednocześnie, Myśl konserwatywna kategorycz­nie oświadcza się przeciwko interwencjo­nizmowi państwowemu w życie Rodziny, polegają­cemu na wprowadzania jakichkolwiek subwencji, w rodzaju „becikowego” tudzież „ulg”, wytwarzających i wspierających mechanizmy zależności oraz osłabia­jących własną inicjatywę Obywateli, jako wysoce nieetyczne i nie leżące w gestii państwa, które nie może być dystrybutorem Dóbr zabranych Obywatelom.

Do wymienionych powyżej kategorii interwencjonizmu, Myśl konserwatywna zalicza także „Narodowe Plany Polityki Rodzinne” oraz inne, socjalistyczne pomysły redystrybucyjne…

Najlepszą, cywilizacyjnie „metodą polityki rodzinnej” jest pozostawienie Jej w spokoju od interwencji państwa i uwolnienie od grabieży podatkowej, pozostawiając decyzje finansowe w Jej rękach, a przypadki skrajne rozwiązywać drogą wyłonienia struktur przy Samorządach oraz Dobroczynności.

***

„Na ochłodę”, po lekturze szkicu na tak „gorący” temat, serwuję Ombra mai fu, też J.F.Haendla i w wykonaniu Cecili Bartoli :-)

Ceterum censeo Conventum esse delendum


Komentarze 95 Dodaj komentarz

 
 1. Bardzo dobrze powiedziane, bardzo dobrze umotywowane. Cieszę się ogromnie, z Pańskiej tu, aklimatyzacji. Jest więc nas już już trzech, nadających na korelujących się falach : Pan, Jaś Herman, ja. Boh trojcu lubit !
  No i są inni „salonowcy”.
  Dzień niedzielny , mrożny dziś mamy, ale pogodny i słoneczny. Wyżowy. Wiosny nie ma.
  Serdecznie pozdrawiam, Szanowny Panie Marku.

     Odpowiedz
  1
  0
 2. Szanowny Panie Adamie, serdeczne dzięki za miłe słowa o Moich rojeniach, na temat powrotu do Normalności…

  pozdrawiam z topniejącej nieco zaspy
  :-)
  MStS

     Odpowiedz
  1
  0
 3. Najserdeczniejsze zycznia Urodzinowe ,zdrowia i nieslabnacego zapalu do dziela odrodzenia Ojczyzny.M.

     Odpowiedz
  0
  0
 4. Prompt gaming can be so easy to press and perform, so
  you can suit a game into your hectic routine no real matter
  what you are performing that morning.

     Odpowiedz
  0
  0
 5. female cialis prezzi bassi
  cialis ersatz
  cialis rezeptfrei frankreich
  cialis pills for sale in canada

  discount code for cialis
  cialis without subscription
  canadian health shop erectile dysfunction cialis
  cialis preisvergleich
  https://stowe365.com

     Odpowiedz
  0
  0
 6. sam’s wholesale generic cialiscialis online sito sicuro cialis cheap
  half cialisbrand cialis us pharmacy [url="http://kaivanrosendaal.com"]Buy cheap cialis[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 7. purchase generic cialiscost for cialis from walmart 165 cialis cheap
  cialis extra superopinioni acquisto cialis online [url="http://kaivanrosendaal.com"]cheap cialis[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 8. cialisgenerictadafilcanadian sources of cialis cialis cheap
  fastest super cialis deliverycialis 5mg or 10mg [url="http://kaivanrosendaal.com"]cheap cialis[/url]

     Odpowiedz
  0
  0
 9. putas ponferrada chico busca chica en vigo [url=http://kaivanrosendaal.com/]video chat gay gratis[/url] chico busca chico alzira
  chica de jaen busca chico chico busca chico extremadura www chat de chueca com chico busca relacion estable

     Odpowiedz
  0
  0
 10. Our doctor thought that Dad was conceivably even better than Mom in this situation. Stricter, more trying, when one pleases not deplore once again when you demand to take bad cialis. Well, I wanted to hand out my wife a break.
  I all in a little over a month in the concentrated custody unit and two and a half months in the bone marrow move unit. There I became a benefactor after my son. I’m overjoyed I was accomplished to cure him. I was the single man in both departments, but my parents were already there. That is, a gentleman’s gentleman in the avert with a child is no longer a rarity.

     Odpowiedz
  0
  0
 11. Really quite a lot of wonderful advice! canada prescriptions drugs [url=https://canadianonlinepharmacyhere.com/]canadian pharmacy viagra[/url] viagra from canada

     Odpowiedz
  0
  0
 12. Position very well considered..
  online pharmacy drugstore [url=https://canadianonlinepharmacyhere.com/]canadian pharmacy online[/url] canadian pharmacy viagra generic

     Odpowiedz
  0
  0
 13. Cheers! Valuable stuff. writing narrative essays [url=https://service-essay.com/]essay writing services[/url] help with writing essays

     Odpowiedz
  0
  0
 14. With thanks. Loads of stuff.
  canada pharmacy no prescription [url=https://canada21health.com/]pharmacy canada[/url] canadian drugs pharmacy

     Odpowiedz
  0
  0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


9 − = osiem

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Święty Tomasz z Akwinu: modlitwa na przerwę wakacyjną

czwartek 23/05/2013
0

Drodzy Czytelnicy. Rozpoczyna się sezon wędkarski i Starcy Mojego pokroju uciekają z miast w głusze i knieje pełne kałuż z wodą, aby oddawać się uciechom…


Popieram panią Środę!

poniedziałek 06/05/2013
0

w żądaniu odsunięcia Katolików z życia publicznego. Gdyby w Warszawie istniały katakumby, to właśnie one, byłyby miejscem spotkań potomków Tych, którzy z własnych piersi i…


Wojna chińsko-rosyjska

środa 24/04/2013
0

USA wzmacniają Rosję przed wojną z Chinami.z cyklu: W stronę Ruchów Narodowych.Nie znam Kierowcy, który nie przeklinałby w duchu podczas płacenia na stacji benzynowej, ale…


Edukacja (1)

wtorek 23/04/2013
1

Cel edukacji „państwa prawa”: „abyśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządzili to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich…


Panu Eli Barburowi z dedykacją: Polskie gwarancje dla Izraela

poniedziałek 22/04/2013
1

Pan Eli Barbur, w szkicu pod tytułem „Milczenie Izraelczyków” dokonał był przełomu cywilizacyjnego, odkłamując – publicznie – „legendę” śp. Pana Marka Edelmana&Consortes o „wyłącznym udziale” Żołnierzy…


NSZ/ONR: Program polityczny. Służba Cywilna Narodu

niedziela 21/04/2013
0

Pojęcie ONR, MW, ND, SN, ZJ, NSZ oznacza – w polityce – „Nie” dla centralizacji państwa, grożącej Dyktaturą. Dorobek programowy Służby Cywilnej Narodu, wyłonionej z Narodowych…


Zwycięstwo teorii Darwina

środa 17/04/2013
0

Od dnia ukazania się w Wielkiej Brytanii książki „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in…


Ciemna materia i klęska kosmologiczna

poniedziałek 15/04/2013
1

Czy Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata? Nietrudno zauważyć, iż…


Pana Eli Barbura gen bezkarności

sobota 13/04/2013
6

  Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin…


Ad. "Kabotyny w pikielhaubach", Pana Eli Barbura

środa 10/04/2013
1

Szanowny Autorze, niestety, nie wykazuje Pan głębszej znajomości historii, co jest typowym przykładem upadku edukacji, po najeździe niemieckim w roku 1939, a później sowieckim, w…