Edukacja (1)


wtorek 23/04/2013
0

Cel edukacji „państwa prawa”: „abyśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządzili to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich uważali za rodzeństwo, za braci i siostry”.

Edukacja zrzeszeń, kierunek oraz metody nauczania, jakie sugeruje Myśl konserwatywna, są jednym z najważniej­szych tematów niniejszego traktatu i w tym miejscu poproszę Czytelnika o wyrozumiałość, za konieczne dla omówienia całości problemu wycieczki poza czasy współczesne i odwoływanie się do Osób, i Ich twier­dzeń, od których dzień dzisiejszy odgradza kurtyna prawie dwóch i pół tysiąca lat, a które – pomimo tak długiego upływu czasu – mają nadal ogromny wpływ na kształtowanie nie tylko współczesnej rzeczywisto­ści, ale i przyszłości, nie tylko poprzez swoją uni­wersalność i ponadczasowość, ale głównie upór nie­których środowisk politycznych dla ich stosowania przy projektowaniu rozwiązań systemowych ustrojów totalnych, w tym państwa prawa.

Dodatkowo jeszcze, obok problematyki stricte edukacyjnej, pojawią się w tym rozdziale tematy z pozoru poboczne, ze szkolnictwem na pierwszy rzut oka niezwiązane, ale mające jednak wpływ na kształ­towanie zarysów przyszłego systemu edukacyjnego.

W celu uwypuklenia pewnych problemów pozwoliłem sobie także na zastosowanie kontrastu porów­nawczego do zamierzonych przez Myśl konserwa­tywną rozwiązań.

* * *

         Nie mniej ważnym – od innych – zadaniem konserwatyzmu etycznego, jest taki wpływ na kształtowanie systemu edu­kacji, aby szkolnictwo, uwolnione spod opieki pań­stwa prawa i jego destrukcyjnego wpływu, znalazło się w rękach Samorządów terytorialnych, lub Osób prywatnych.

Możliwość zakładania szkół każdego stopnia, w tym i Uniwersytetów powinien posiadać także Ko­ściół katolicki i Zakony, jako posiadające w tym za­kresie chwalebną i długotrwałą tradycję oraz Związki wyznaniowe, posiadające do tego kwalifikacje mery­toryczne.

Fundacją gimnazjów i uniwersytetów może zająć się także Monarchia, gwarantując poziom ich nauczania.

Ważnym czynnikiem w procesie nauczania podstawowego, powinno być – zdaniem Myśli kon­serwatywnej – unikanie przymusu szkolnego oraz ustalenie limitu wieku, w którym Dziecko może roz­począć naukę, od indywidualnej opinii Rodziców o stopniu Jego rozwoju, podpartej ewentualnym orze­czeniem zespołu specjalistów.

Przymus szkolny, jaki stosowany jest przez państwo prawa, czyniącego zakusy już na pięciolat­ków, jest – według Konserwatyzmu etycznego – zwykłym rabunkiem dzieci, mającym na celu osłabienie więzi rodzinnych i autorytetu Rodziców.

Najbardziej niepokojącym w tym zjawisku, jest fakt, powoływania się administracji państwa prawa na konieczność obniżania wieku szkolnego, wymogami postępu, podczas gdy idea zawłaszczania dzieci przez państwo, a także wspominanych w aka­pitach powyżej ślubów cywilnych, czy nawet ostat­niego szczytu nowoczesności, jakim staje się służba Kobiet w wojsku i siłach represji, jest starsza od po­czątków Cywilizacji Łacińskiej, o czym może świad­czyć cytat z platońskiego dialogu „Timaios”, pocho­dzący z roku około 360 p.n.e.:

„SOKRATES. No, a jakże tam było z robieniem dzieci? Czy też to łatwo zapamię­tać, bo to było niezwykłe, to, co się powie­działo; żeśmy upaństwowili wszystkie śluby  i dzieci i urządziliśmy to tak, żeby nikt nigdy własnego dziecka nie rozpoznał i żeby wszy­scy wszystkich uważali za rodzeństwo, za braci i siostry, wszystkich, którzy przyjdą na świat w granicach odpowiedniego okresu, a tych, którzy przyszli w okresie poprzednim i jeszcze dalszym, żeby mieli za rodziców i dziadków, a tych z okresów późniejszych za swoje dzieci i za wnuków?

TIMAIOS. Tak. I to łatwo zapamiętać, tak jak mówisz.

SOKRATES. A znowu, żeby się, ile moż­ności, od razu rodzili z charakterem jak najlepszym, to czy nie pamiętamy, jakeśmy to mówili, że rządzący powinni po cichu organi­zować kojarzenie się małżeństw z pomocą pewnego rodzaju losowania, aby typy gorsze osobno, a ci lepsi żeby takie same kobiety do­stawali i żeby się między nimi jakaś niena­wiść z tego powodu nie zasiała – niech myślą, że to los winien doborowi?

TIMAIOS. Pamiętamy.

SOKRATES. I mówiliśmy, że dzieci typów dobrych wypadnie wychowywać, a dzieci złych oddawać po cichu do innych części. państwa. Jak będą podrastały, to pa­trzeć, i które by były tego godne, te z powro­tem brać na górę, a które się wydadzą nie­godne, niech zostaną na miejscu tych, które pójdą wyżej?

TIMAIOS. Tak jest. {…}

SOKRATES. A o kobietach też wspominaliśmy, że te zbliżone charakterem do mężczyzn wypadałoby do mężczyzn do­stroić i wszystkim im dać zajęcia wszystkie z mężczyznami wspólne w zakresie wojskowo­ści i jeżeli chodzi o tryb życia poza tym.

Zadziwiająca zbieżność działań awangardy nowoczesności w tym zakresie z filozofią sokratejską, potwierdza opinię Myśli konserwatywnej, iż nauka Filozofów starożytnych, wyrugowana z powszechnego systemu edukacji państwa prawa, wydaje się zastrzeżona tylko dla jego animatorów, czerpiących z niej bez najmniejszej refleksji historycznej tylko wzorce prze­brzmiałe i upadłe, jak kosmopolityzm, cynizm i bez­bożność, które – stare jak ich mistrz, Sokrates Ateń­czyk, zwany przez Jemu współczesnych: psem – wcielane są pod przymusem państwowym w czasach dzisiejszych, jako postępowe i współczesne.

To zadziwiający bezkrytycyzm, zwłaszcza, iż indukcja – czyli doświadczenie historyczne – dostar­cza wielu, materialnych dowodów nieudolności sys­temów opartych na zasadach zawartych w filozofii sokratejskiej, którą rozwinął Platon, a czego przykła­dem są tragiczne losy Ateńczyków, cierpiących krwawe jatki pod rządami Kritiasa w roku 404 p. n. e., tudzież Sycylijczyków, którzy doznali równie brutal­nej rewolucji Diona, tyrana Syrakuz w latach 357-354 p. n. e., próbujących – stanowiąc wzór dla dzisiej­szego państwa prawa, zaprowadzić następujące, jakże nowocześnie brzmiące zdobycze cywilizacyjne i po­rządki społeczne, opisane w dialogu Platona pt. „Pań­stwo”, które prezentuję w kolejnych akapitach, pogru­powanych według aktualnych współcześnie, a intere­sujących konserwatyzm, tematów, wymagających odniesienia się do nich w procesie kształtowania prawa w przedmiocie Edukacji.

Cytaty z dialogu „Timaios” Platona pochodzą ze stron www Uniwersytetu Mikołaja Kopernika www.filozofia.umk.pl/

Ceterum censeo Conventum esse delendum

Uwaga: niektóre słowa, pisane Boldem, to odnośniki (hyperlink)


Komentarze Dodaj komentarz

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


× 3 = dziewięć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Moje najnowsze wpisy

 

Święty Tomasz z Akwinu: modlitwa na przerwę wakacyjną

czwartek 23/05/2013
0

Drodzy Czytelnicy. Rozpoczyna się sezon wędkarski i Starcy Mojego pokroju uciekają z miast w głusze i knieje pełne kałuż z wodą, aby oddawać się uciechom…


Popieram panią Środę!

poniedziałek 06/05/2013
0

w żądaniu odsunięcia Katolików z życia publicznego. Gdyby w Warszawie istniały katakumby, to właśnie one, byłyby miejscem spotkań potomków Tych, którzy z własnych piersi i…


Wojna chińsko-rosyjska

środa 24/04/2013
0

USA wzmacniają Rosję przed wojną z Chinami.z cyklu: W stronę Ruchów Narodowych.Nie znam Kierowcy, który nie przeklinałby w duchu podczas płacenia na stacji benzynowej, ale…


Panu Eli Barburowi z dedykacją: Polskie gwarancje dla Izraela

poniedziałek 22/04/2013
1

Pan Eli Barbur, w szkicu pod tytułem „Milczenie Izraelczyków” dokonał był przełomu cywilizacyjnego, odkłamując – publicznie – „legendę” śp. Pana Marka Edelmana&Consortes o „wyłącznym udziale” Żołnierzy…


NSZ/ONR: Program polityczny. Służba Cywilna Narodu

niedziela 21/04/2013
0

Pojęcie ONR, MW, ND, SN, ZJ, NSZ oznacza – w polityce – „Nie” dla centralizacji państwa, grożącej Dyktaturą. Dorobek programowy Służby Cywilnej Narodu, wyłonionej z Narodowych…


Zwycięstwo teorii Darwina

środa 17/04/2013
0

Od dnia ukazania się w Wielkiej Brytanii książki „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in…


Ciemna materia i klęska kosmologiczna

poniedziałek 15/04/2013
1

Czy Ciemna Materia nie jest efektem poruszania się B*ga w świecie materialnym, a jej przyrost nie powoduje stałego, udowodnionego naukowo, rozrostu wszechświata? Nietrudno zauważyć, iż…


Pana Eli Barbura gen bezkarności

sobota 13/04/2013
6

  Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin…


Ad. "Kabotyny w pikielhaubach", Pana Eli Barbura

środa 10/04/2013
1

Szanowny Autorze, niestety, nie wykazuje Pan głębszej znajomości historii, co jest typowym przykładem upadku edukacji, po najeździe niemieckim w roku 1939, a później sowieckim, w…


Edukacja - wstęp do cyklu szkiców.

wtorek 09/04/2013
1

Edukacja współczesnego państwa prawa za­miast wpajać od szkoły podstawowej zasady samo­dzielnego myślenia, rozróżniania Dobra od Zła i Kry­tycyzmu wobec intencji zawartych w przekazie pu­blicznym, uczy bezrefleksyjnego podejścia…